Lid RvT bij Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland per 1 januari

Lid Raad van Toezicht bij Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Per 1 januari 2018

 

Organisatie

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland is een scholengroep bestaande uit drie VO-scholen in Rotterdam, Den Haag en Leiden en één PO-school in Den Haag, geïnspireerd door het gedachtengoed van Rudolf Steiner. In totaal biedt de school ruimte voor ca. 2650 leerlingen en 350 medewerkers. In de afgelopen jaren hebben de scholen gezamenlijk jaarlijks een gemiddelde groei van circa 4% doorgemaakt.

De stichting hanteert het bestuurder/raad van toezicht-model. Vanwege het statutair aflopen van de benoemingstermijn van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid.

Functieomschrijving
De raad van toezicht houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op en is werkgever van het bestuur. Tevens toetst de raad de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Een goede raad schakelt tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
De raad ziet op de kwaliteit van het bestuur, opdat het bestuur toeziet op de kwaliteit van het onderwijs.

De raad van toezicht houdt onder andere toezicht op:
• ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de organisatie
• kwaliteit van het onderwijs
• de organisatie, haar bedrijfsvoering en haar prestaties
• het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
• het functioneren van de bestuurder
• belangrijke externe ontwikkelingen
• het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
• de statutair voorgeschreven taken

De raad komt vijf à zes maal per jaar bijeen, waaronder ook een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat. Ook ontmoet de raad twee keer per jaar de medezeggenschapsraad en een keer per jaar alle rectoren en de schoolleider van het primair onderwijs.

Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Profiel

Het algemene profiel van leden van de rvt bevat de volgende kenmerken:
De leden van de rvt
• onderschrijven de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting, in het bijzonder ten aanzien van het vrijeschoolonderwijs,
• streven innovatief onderwijs na, alsmede een moderne rol van een stichting die vrijeschoolonderwijs verzorgt,
• hebben algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring,
• streven naar een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en zijn hierop aanspreekbaar,
• hebben en oefenen het vermogen om toezicht te houden op het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder,
• zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden,
• hebben het vermogen en de attitude om de directie met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren,
• hebben en oefenen het vermogen om advies te geven en toezicht uit te oefenen in teamverband,
• tonen integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
• hebben voldoende beschikbaarheid,
• zijn aanspreekbaar op hun rol als toezichthouder, onder meer middels de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad.

Voor het lid dat wij nu zoeken vragen wij specifiek aantoonbare ervaring met en een netwerk in het (vrijeschool) onderwijs.

De leden van de rvt dienen hun werk vanuit een onafhankelijke positie te kunnen uitvoeren. Daarom letten wij scherp op mogelijke belangenverstrengeling en zijn bijvoorbeeld ouders van kinderen op een van onze scholen uitgesloten van lidmaatschap.
Voor het lidmaatschap van de rvt is een honorering beschikbaar die ruim binnen de grenzen van de adviezen van de VTOI en van de WNT valt.

Procedure

De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 1 oktober 2017.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 30 oktober 2017.
De benoeming is voorzien per 1 januari 2018.

Bij het secretariaat van de raad van toezicht, Anna Italianer, kunt u meer informatie opvragen: a.italianer@vszh.nl. Naar dit adres kunt u ook uw cv met motivatie sturen.

Voor nadere informatie over de scholen en het bestuur verwijs ik u naar de websites van de scholen:
http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/home
http://www.rudolfsteinercollege.nl/
http://marecollege.nl/
https://po.devrijeschooldenhaag.nl/

Voor nadere telefonische informatie kunt u contact opnemen met
- Mr. J.H.B. Jansen, bestuurder ZWN, via 06 18 97 63 15
- M. de Bruine, voorzitter rvt, via 06 53 39 54 88