Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de abonnementen voor het tijdschrift Antroposofie Magazine, een initiatief van de Antroposofische Vereniging in Nederland. De vereniging is gevestigd aan de Boslaan 15, 3701 CH in Zeist.

 

 

1. Nieuwe abonnementen
1.1 Een nieuwe abonnee moet minimaal 18 jaar zijn.
1.2 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment van het jaar ingaan.
1.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op Antroposofie Magazine. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of een welkomstgeschenk.
1.3 Het welkomstgeschenk wordt maximaal 4 weken na ontvangst van de betaling van het abonnementsgeld aan de abonnee verzonden. Mocht de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duren, dan wordt abonnee daarvan op de hoogte gesteld.
1.4 De abonnee kan contact opnemen met ons secretariaat indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd. Dit kan telefonisch, per post of via e-mail. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van AM Magazine en op de website.
1.5 De Antroposofische Vereniging is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


2. Duur van het abonnement

2.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging – omgezet naar een doorlopend abonnement, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
2.2 Na het eerste jaar kan het abonnement op ieder moment van het jaar opgezegd worden. De vervolgtermijn is telkens maximaal één kwartaal. Informatie over de looptijd van het abonnement kan opgevraagd worden bij ons secretariaat via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van AM Magazine en op de website.

3. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
3.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op de manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden bij voorkeur via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen staan vermeld in het colofon van het tijdschrift.
3.2 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden
gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de Antroposofische Vereniging gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
3.3 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
3.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt vier weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.


4. Bezorging

4.1 De bezorging van Antroposofie Magazine vindt plaats door Sandd. Indien het tijdschrift te laat, niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daar contact over opnemen met ons secretariaat. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van AM Magazine en op de website. Vanuit ons secretariaat worden klachten centraal doorgegeven aan de bezorger.


5 Adreswijziging

5.2 Adreswijzigingen moeten uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan ons secretariaat zijn doorgegeven om een goede voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen.
5.2 Adreswijzigingen kunnen per mail of per post doorgegeven worden. De contactgegevens staan vermeld in het colofon van AM Magazine en op de website.


6. Opzegging van het abonnement

6.1. Een opzegging van een abonnement - om welke reden dan ook - moet minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is geschieden.
6.2 Een opzegging kan telefonisch, schriftelijk en via e-mail bij ons secretariaat. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij ons secretariaat worden opgevraagd via post, telefoon en e-mail. De contactgegevens staan hier vermeld en in het colofon van Antroposofie Magazine.


7. Welkomstgeschenken

7.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de afspraak zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden bij ons secretariaat.
7.2 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende geschenk niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op alternatief geschenk en anders automatisch korting.


8. Staken tijdschrift

8.1 De Antroposofische Vereniging is gerechtigd om – om welke reden dan ook - de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht
op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.


9. Aansprakelijkheid

9.1 De Antroposofische Vereniging is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade direct aan de vereniging is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van de vereniging komt. De Antroposofische Vereniging is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik door abonnee van producten die in het tijdschrift of de website van Antroposofie Magazine worden gepubliceerd.
9.2 De Antroposofische Vereniging is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel betrokken bij de productie van Antroposofie Magazine, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.
9.3 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de Antroposofische Vereniging aan de abonnee verschuldigd is.
9.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.


10. Overige bepalingen

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
10.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 6 juni 2018. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Algemene Leveringsvoorwaarden.
10.3 Bij het aangaan van een abonnement, geleverd door de Antroposofische Vereniging,
wordt de abonnee geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.
10.4 De Antroposofische Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze Algemene Voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.
10.5 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

6 juni 2018

 

Terug naar de homepage